Informace k zápisu do 1.třídy pro školní rok 2018/2019

Místo konání: budova ZŠ Vyžlovka, Na Návsi 57

Datum a čas konání: 

 • úterý 17.4.2018 v čase od 14.30 – 17.30  a středa 18.4.2018 od 14:30 – 16:00
 • dodatečný zápis dětí, které se nemohly z vážných důvodů zúčastnit řádného termínu zápisu, proběhne dne: 23.4.2018 v době od 10:00 do 10:30 v budově školy

(náhradní termín domluvte předem na zsvyzlovka@gmail.com)

Informace k zápisu :

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1.4. do 30.4. kalendářního roku , v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku ( § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Pro školní rok 2018/2019 jsou do 1. tříd zapisovány děti, které se narodily v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36,37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitelka základní školy podle § 165 školského zákona.

Pro školní rok 2018/19 škola může přijmout maximálně 12 dětí .

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Přednostní kritéria pro přijetí dítěte:

 1. Trvalé bydliště v obci VYŽLOVKA
 2. Dcera či syn našich zaměstnanců a spolupracovníků
 3. Sourozenec plnící povinnou školní docházku v ZŠ Vyžlovka
 4. Trvalé bydliště v obci Jevany – prokazatelné nikoliv účelové
 5. Vylosované registrační číslo

 U zápisu budete potřebovat:

 1. Občanský průkaz zákonného zástupce
 2. Rodný list dítěte (u cizinců povolení k trvalému pobytu – u  cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.)
 3. Rodiče dětí žádající o odklad školní docházky o jeden školní rok přinesou k zápisu následující dvě doporučení:
 1. a) doporučující posouzení odborného lékaře (dětského nebo praktického lékaře pro děti a dorost) nebo klinického psychologa
 2. b) doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko- psychologická poradna  nebo  Speciální pedagogické centrum)

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

(PPP = Pedagogicko-psychologická poradna, SPC = Speciální pedagogické centrum)

 Kontakty PPP:  PPP Středočeského kraje

Budova ZŠ U Říčanského lesa