Naše vize

„ Využít prostředí venkova, ve kterém se škola nachází a vzdělávat žáky k zdravému životnímu stylu a ochraně přírody. Podpora a rozvoj systému bezpečné školy takzvaně „rodinného typu“, kde všechny děti známe, respektujeme individuální potřebu každého a poskytujeme vzdělávání, které žáky připraví pro uplatnění v současném běžném životě v prostředí vzájemného respektování a příznivého sociálního klima.“

KLADEME důraz na
1. Partnerství – mezi dítětem, školou, rodičem, a zřizovatelem.
2. Nadstandardní přístupy ve výuce – respektující a konstruktivistický přístup, rozvoj kritického myšlení, problémové vyučování, projektové dny, kooperace, činnostní učení, pomůcky názorné, pestré časté výlet výlety, besedy, exkurze.
3. Vzdělávání inspirované programy – Začít spolu, Škola hrou, pedagogika Montessori, Waldorfská škola, apod.
4. Estetické prostory – které budou utvářet hlavně děti, budou se spolupodílet na výzdobě i jejich rodiče. Venkovní zahrada, která bude potřebovat dovybavit, např. altán pro venkovní učebnu, věříme, že se zapojí stejně naladění rodiče
5. Angličtinu – od první třídy nebo v rámci družiny
6. Aktivní družinu – s ranním a odpoledním provozem, která má propracovaný plán aktivit a činností, časté výpravy do lesa, pobyt na čerstvém vzduchu.
7. Kvalitní pedagogický tým – pedagog jako vzor k následování hodný.
8. Rodiče s aktivním přístupem ke škole.
9. V 1. a 2. třídě výuku časově organizovanou učitelem s ohledem na aktuální stav žáků (koncentrace, únava) a náročnost výuky bez podmínky dodržet 45-ti minutové vyučovací hodiny
10. Společné akce, viz Plán slavností
11. Klademe důraz na sebereflexi a autoevaluaci školy.