Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ Vyžlovka

Ve Vyžlovce dne 2. 5. 2018

Čj. PŘZR1/2018

R O Z H O D N U T Í

Ředitelka Základní školy Vyžlovka Mgr. et Mgr. Jana Pelikánová jako příslušný správní orgán podle § 46, § 165 odst. 2 písm. e, § 183 odst. 1, rozhodl na základě žádostí o přijetí ze dne 17. 4. 2018 a 18. 4. 2018 o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podle § 36 školského zákona (pozdějších předpisů) takto:

01/2018  přijato

02/2018  odklad

03/2018  odklad

04/2018  přijato

05/2018  odklad

06/2018  nepřijato

07/2018  nepřijato

08/2018  přijato

09/2018  odklad

10/2018  nepřijato

11/2018  odklad

12/2018  nepřijato

13/2018  nepřijato

14/2018  nepřijato

15/2018  nepřijato

16/2018  nepřijato

17/2018  přijato

18/2018  nepřijato

19/2018  nepřijato

20/2018  nepřijato

21/2018  nepřijato

22/2018  nepřijato

23/2018  nepřijato

24/2018  přijato

25/2018  přijato

26/2018  přijato

27/2018  nepřijato

28/2018..odklad

29/2018  přijato

30/2018  nepřijato

31/2018  přijato

32/2018  přijato

33/2018 přijato

34/2018 přijato

 

VYZVEDNUTÍ ROZHODNUTÍ – Písemné rozhodnutí si vyzvedávejte dne středa 9.5. od 12h do 17h a pondělí 14.5. od 7:30 – 16:30h, nebo po domluvě v době provozu školy do 18.5.2018.

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů od doručení prostřednictvím školy. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Středočeského kraje.

Rozhodnutí nabyde právní moci 30 dnů po vyvěšení.

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Pelikánová, DiS

ředitelka školy

Místo konání: budova ZŠ Vyžlovka, Na Návsi 57

Datum a čas konání: 

 • úterý 17.4.2018 v čase od 14.30 – 17.30  a středa 18.4.2018 od 14:30 – 16:00
 • dodatečný zápis dětí, které se nemohly z vážných důvodů zúčastnit řádného termínu zápisu, proběhne dne: 23.4.2018 v době od 10:00 do 10:30 v budově školy

(náhradní termín domluvte předem na zsvyzlovka@gmail.com)

Informace k zápisu :

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1.4. do 30.4. kalendářního roku , v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku ( § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Pro školní rok 2018/2019 jsou do 1. tříd zapisovány děti, které se narodily v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36,37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitelka základní školy podle § 165 školského zákona.

Pro školní rok 2018/19 škola může přijmout maximálně 12 dětí .

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Přednostní kritéria pro přijetí dítěte:

 1. Trvalé bydliště v obci VYŽLOVKA
 2. Dcera či syn našich zaměstnanců a spolupracovníků
 3. Sourozenec plnící povinnou školní docházku v ZŠ Vyžlovka
 4. Trvalé bydliště v obci Jevany – prokazatelné nikoliv účelové
 5. Vylosované registrační číslo

 U zápisu budete potřebovat:

 1. Občanský průkaz zákonného zástupce
 2. Rodný list dítěte (u cizinců povolení k trvalému pobytu – u  cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.)
 3. Rodiče dětí žádající o odklad školní docházky o jeden školní rok přinesou k zápisu následující dvě doporučení:
 1. a) doporučující posouzení odborného lékaře (dětského nebo praktického lékaře pro děti a dorost) nebo klinického psychologa
 2. b) doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko- psychologická poradna  nebo  Speciální pedagogické centrum)

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

(PPP = Pedagogicko-psychologická poradna, SPC = Speciální pedagogické centrum)

 Kontakty PPP:  PPP Středočeského kraje

Budova ZŠ U Říčanského lesa

 

P O Z V Á N K A

NA ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Úterý 17. dubna 2018 od 14:30 do 17:30h

Středa 18. dubna 2018 od 14:30 do 16:00h

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NA VYŽLOVCE

 

S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněnou přihlášku (nebo vyplníte na místě)

 

e-mail: zsvyzlovka@gmail.com,

mobil: 702 087 567

ZŠ Vyžlovka, Na Návsi 57, 281 63 Vyžlovka, IČO: 05607248

 

Jak již víte, obec Vyžlovka obnovila malou malotřídní školu, kde se právě vzdělává 17 prvňáků a 3 druháci. A jak se nám vede? No, jednoduše skvěle.

Jsme vesnická moderní škola, která bourá zastaralé stereotypy ve vzdělávání. Každý měsíc se věnujeme několika novým projektům. V lednu jsme zkoumali naše těla a funkci orgánů, kde jsme uplatnili kooperativní způsob práce ve skupinkách. Dále jsme promýšleli naši školní zahradu, kterou budeme na jaře revitalizovat. Žáci měli možnost si zahrát na pravé architekty a projektanty a moc je to bavilo. Leden byl také měsíc pololetních testů, klasického vysvědčení doplněného slovním hodnocením. V naší škole zavádíme různé moderní způsoby vyučování a jednou z nich je i slovní hodnocení. Žáci dostanou klasické vysvědčení, ale také osobní hodnotící dopis, který přesně rekapituluje úspěchy i neúspěchy každého žáka. Věříme, že tento způsob hodnocení je daleko efektivnější. Slovní hodnocení má oproti známkování více možností, jak vystihnout prospěch, dynamiku, snažení, aktivitu, nápaditost ve výkonu žáka, než jen známka. Z podstaty je to lepší i exaktnější forma hodnocení. Díky slovnímu hodnocení u žáků známe jejich silné i slabé stránky a můžeme na nich zapracovat.

 

Měsíc únor byl ve znamení masopustu, děti se zapojily do obecního průvodu v sobotu, ale také do školního masopustu. Naší pozornosti neunikla ani zimní olympiáda, které jsme se věnovali ve všech předmětech. Tento měsíc dovršil výlet do Planetária v Praze.

Březen do knihovny vlezem. V tomto měsíci jsme podnikli výlet do Kostelecké knihovny a poznali kulturu Tibetu. 10.3. jsme se připojili k celostátní akci Vlajka pro Tibet, která celou sobotu vlála na naší budově. Dále rodiče našich dětí měli možnost nahlédnout do naší trošku jiné vyučovací hodiny, kde jsme probírali zuby.

V měsíci dubnu budeme připravovat zápis do první třídy. Na dni otevřených dveří pro zájemce o první třídu na školní rok 2018/19, jsme zjistili, že zájemci trojnásobě převyšují kapacitu třídy, což nás na jednu stranu velice těší, ale na druhu stranu mrzí, že nemůžeme uspokojit všechny. Dobré jméno nám hlavně dělají spokojení žáci a jejich rodiče, kteří velice upřímně naši školu doporučují ostatním. To se také ukázalo v dotazníkovém šetření, ve kterém měli rodiče možnost se anonymně k chodu školy vyjádřit.

A co máme před sebou?

Školu v přírodě v krásném penzionu Alex na Benecku v Krkonoších. Spaní ve škole, brigádu na školní zahradě, výlet do ZOO, spolupráci s SK Vyžlovka – Den náborů, individuální rodičovské schůzky, zapojíme se do akce Ukliďme Česko, připravujeme Školu nanečisto, 12. 5. v 10 h Vítáme občánky, plánujeme Čarodějnice, Dětský den, Divadlo, Vyžlovské léto, Zahradní slavnost. Do prázdnin je ještě daleko, tak nám držte palce a radujte se z krásných jarních dnů.

Naše škola Vyžlovka